Uslovi Korišćenja

Uslovi korišćenja internet stranice

Pre svega molimo vas da pažljivo pročitate pravila i Uslove korišćenja.

Privredno društvo LOTOMARK DM DOO NOVI SAD (U daljem tekstu: Lotomark) iz Novog Sada, sa sedištem u Novom Sadu, Ul. Kozaračkoj br. 14/a, matični broj: 21320749, pib: 110230067, pruža usluge reklamiranja i posredovanja u prodaji, te putem internet stranice oglašava i reklamira proizvode i usluge koji su u vlasništvu drugih pravnih lica, odnosno koje pružaju druga pravna lica, a u čijem posredovanju učestvuje privredno društvo Lotomark putem ove internet stranice “lotomark.com” koja je u vlasništvu Lotomarka.

Registracijom na stranici “lotomark.com” smatra se da je korisnik saglasan sa uslovima poslovanja internet stranice “lotomark.com” (u daljem tekstu: Internet stranica).

Korišćenjem internet stranice “lotomark.com” smatra se da ste u potpunosti upoznati i saglasni sa ovde navedenim Uslovima korišćenja / Uslovima prodaje / Specifičnim dodatnim uslovima i pravilima korišćenja / Izjavom o poverljivosti podataka / Zaštitom prava / Prelaznim i završnim odredbama

Ukoliko se sa istima ne slažete i ne prihvatate ih, molimo Vas da ne koristite ovu internet stranicu.

Svakim daljim korišćenjem ove internet stranice nakon upoznavanja sa Uslovima korišćenja, smatra se da su korisnici saglasni sa ovde navedenim uslovima i pravilima i da pristaju na korišćenje Internet stranica u skladu sa tim uslovima.

Korisnicima Servisa, odnosno ove internet stranice smatraju se:

Korisnici, odnosno fizička lica koja su se registrovala radi vremenski neograničenog korišćenja pogodnosti sajta, odnosno popusta koje mogu koristiti registracijom na sajtu (u daljem tekstu: Korisnici)

Saradnici, odnosno pravna lica koja se oglašavaju na internet stranici Lotomarka, i to na stranici “lotomark.com”, te na taj način reklamiraju i odobravaju popuste registrovanim Korisnicima na svoje proizvode ili usluge (u daljem tekstu: Saradnici).

Lotomark zadržava pravo da bez prethodnog obaveštenja ukloni ili izmeni sadržaj na sajtu (koji se ne odnosi na sadržaj ponude), iz kog razloga se preporučuje korisnicima da ažurno prate uslove korišćenja.

Korisnik ne sme ni na koji način menjati ili zloupotrebiti sadržaj internet stranice.

Svi materijali koji se nalaze na internet stranici su vlasništvo Lotomarka pa se ne smeju bez prethodnog pismenog odobrenja koristiti, kopirati ili zloupotrebiti

Lotomark ističe da samo učestvuje u posredovanju pri prodaji proizvoda i usluga koji su u vlasništvu drugih pravnih lica, odnosno koje pružaju druga pravna lica pa iz tog razloga ne može biti odgovoran ni za kakvu štetu ili neprijatnost koja može nastati posredstvom korišćenja proizvoda ili usluga.

Uslovi prodaje

LOTOMARK DM DOO NOVI SAD (U daljem tekstu: Lotomark) omogućava da Saradnik na Internet stranici “lotomark.com” oglasi promotivnu prodaju proizvoda ili usluga za koje je odobren određeni akcijiski popust koji može ostvariti Korisnik koji je ispunio uslov koji će Saradnik objaviti za svaki akcijski popust pojedinačno.

Saradnik se kao vlasnik proizvoda ili pružalac usluge obavezuje da će ugovoreni akcijski proizvod prodati ili uslugu pružiti na najkvalitetniji način, poštujući sve standarde kvaliteta.

Lotomark nije vlasnik proizvoda ni pružalac usluge koje kao posrednik promotivno nudi putem svoje internet stranice, iz kog razloga ne može ni da bude odgovoran za potencijalne pravne i materijalne nedostatke proizvoda i usluga, ili za bilo kakve druge probleme i nedostatke koji mogu nastati prilikom korišćenja proizvoda i usluga koje kao posrednik nudi.

Za sve eventualne nedostatke u vezi sa isporukom ili manjkavosti proizvoda i usluga koje Saradnik pruža odgovoran je isključivo Saradnik čiji se proizvod, odnosno usluga promoviše i nudi Korisnicima. Lotomark ni na koji način ne može biti odgovoran za bilo kakve nedostatke proizvoda ili usluga koje kao posrednik promotivno reklamira, odnosno oglašava.

Specifični dodatni uslovi i pravila korišćenja:

Ostvarivanje popusta za Korisnike odvijaće se taj način što će nakon registracije korisničkog naloga, Korisnik moći da u odeljku Popusti odabere željeni popust za određene proizvode ili usluge koji se preko Internet stranice oglašavaju, odnosno reklamiraju. Popust će biti izražen u dinarima i moći će ga ostvariti jedino i isključivo oni Korisnici koji ostvare uslov koji je Saradnik naveo u ponudi. Odobreni popust na proizvode i usluge moći će ostvariti isključivo registrovan Korisnik internet stranice koji je fizičko lice. Za realizaciju objavljenog popusta Korisnik je obavezan da ispuni odgovarajući uslov koji će od strane Saradnika biti objavljen za svaki proizvod ili uslugu pojedinačno. Korisnik koji ispuni navedeni uslov za kupovinu željenog proizvoda ili uluga na koji je odobren akcijski popust će pritiskom na odgovarajuće polje preuzeti jedinstveni kôd koji je dužan prikazati Saradniku strani prilikom kupovine. Korisnik ima pravo da realizuje popust u roku koji je predviđen na Internet stranici za svaki proizvod i uslugu pojedinačno. Nakon isteka predviđenog roka, Korisnik neće moći da realizuje ponuđeni popust, te se u tom slučaju isključuje svaka odgovornost Lotomarka, kao i Saradnika.

Saradnik je obavezan da ugovoreni akcijski proizvod proda ili pruži uslugu Korisniku koji je ispunio uslov po ceni koja je umanjena za akcijski popust, i to na najkvalitetniji način, kako je to preko internet stranice “lotomark.com” i objavljeno, poštujući sve standarde kvaliteta.

Saradnik je obavezan da u svemu poštuje odredbe člana 56. Zakona o zaštiti potrošača koji se odnosi na reklamaciju i način rešavanja reklamacija.

Lotomark se obavezuje da će Korisniku nakon odabira Popusta za određeni proizvod ili uslugu omogućiti da preuzme jedinstveni kôd putem kojeg će Korisnik realizovati željeni popust.

Korišćenjem ove internet stranice smatra se da je Korisnik upoznat sa svim napred navedenim i da je pristao na Uslove korišćenja / Uslove prodaje / Specifične dodatne uslove i pravila korišćenja / Izjavu o poverljivosti podataka / Zaštitom prava / Prelaznim i završnim odredbama.

Poverljivost podataka

Izjava o poverljivosti podataka odnosi se na podatke koji se prikupljaju korišćenjem internet stranice privrednog društva LOTOMARK DM DOO NOVI SAD, a koji se beleže i arhiviraju u bazama podataka Lotomarka.

Lotomark, kao pružalac usluga u reklamiranju, odnosno oglašavanju pri internet kupovini, trudi se da održi sigurnost dobijenih podataka kojima sajt u toku rada raspolaže.

Podaci koje je Korisnik obavezan da popuni prilikom registracije korisničnog naloga su: Ime, prezime, datum rođenja, e-mail adresa, adresa prebivališta, odnosno boravišta i broj telefona Korisnika. Prednost Lotomarka sastoji se u bezbednom poslovanju za Korisnike, koje podrazumeva sigurnu kupovinu jer prilikom nje nije neophodno navođenje finansijskih podataka. Svi drugi podaci koje Korisnik može popuniti prilikom registracije korisničkog naloga nisu obavezni već predstavljaju samo opcionu mogućnost. Podaci Korisnika ni na koji način neće biti zloupotrebljeni od strane Lotomarka i koristiće se isključivo u promotivne svrhe. Korisniku će od strane Lotomarka biti slata obaveštenja sms-om o aktuelnim popustima na internet stranici “lotomark.com”, kao i drugi promotivni podaci o popustima, dok će ostali podaci Korisnika biti korišćeni za segmentiranje kampanje, unapređenje prodaje i obaveštavanje, kao i slanje eventualnih kupona sa popustima na adresu prebivališta, odnosno boravišta Korisnika. Opšte informacije koje se prikupljaju na sajtu, poput informacija o posećenosti, korišćenom pretraživaču ili broju kupljenih ponuda, mogu se javno koristiti.

Registracijom korisničkog naloga Korisnik dozvolja Lotomarku da ubuduće koristi njegove podatke u promotivne svrhe, kao i da na njegov broj telefona šalje promotivne reklame i popuste kako sa svoje Internet stranice, tako i druge promotivne podatke sa popustima.

Ova Izjava o poverljivosti podataka odnosi se samo na korišćenje sajta Lotomarka.

Zaštita prava

Lotomark će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja, i to: na obrazložen zahtev (potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom) ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan; nadležnom organu na zahtev dostaviti podatke o članu čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava, a sve u skladu sa poslovnom politikom Lotomarka, zakonima Republike Srbije i drugim važećim propisima.

Lotomark ima isključiva autorska prava na svojoj Internet stranici, i drugim pratećim elementima, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa. Iskorišćavanje pomenutih predmeta autorskog prava, bez izričite prethodne pisane saglasnosti Lotomarka, smatraće se povredom autorskog prava, te će Lotomark u tom slučaju biti ovlašćen da iskoristi sva dostupna pravna sredstva kako bi to svoje pravo iskoristio.

Lotomark Internet stranica sadrži i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava iz oblasti intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika usluga, poslovnih partnera, oglašivača i besplatni sadržaji. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Internet stranici Lotomarka.

Lotomark ima isključivu odgovornost za sadržaj na kojem ima autorska prava. Svaka strana samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njeno autorsko delo.

Prelazne i završne odredbe

Lotomark ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene ili dopune u prečišćenom tekstu objaviti na internet prezentaciji. Objavljivanjem izmena ili dopuna Uslova korišćenja na Internet stranici, te nastavkom korišćenja stranice Lotomarka od strane Korisnika, smatra se da Korisnici upoznati i saglasni sa izmenama ili dopunama. Ako Korisnik nije saglasan sa izmenama i dopunama, ima pravo da ukloni svoj korisnički nalog.

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuje se važeće zakonodavstvo Republike Srbije. Na sve sporove do kojih može doći između Lotomarka i Korisnika/Saradnika u vezi sa korišćenjem Internet stranice i drugih sadržaja Lotomarka, primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Strane se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan je sud u Novom Sadu.

Ovi Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na Internet stranici Lotomarka i započinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na Internet stranici.