Pravila o privatnosti

Poverljivost podataka

Izjava o poverljivosti podataka odnosi se na podatke koji se prikupljaju korišćenjem internet stranice privrednog društva LOTOMARK DM DOO NOVI SAD, a koji se beleže i arhiviraju u bazama podataka Lotomarka.

Lotomark, kao pružalac usluga u reklamiranju, odnosno oglašavanju pri internet kupovini, trudi se da održi sigurnost dobijenih podataka kojima sajt u toku rada raspolaže.

Podaci koje je Korisnik obavezan da popuni prilikom registracije korisničnog naloga su: Ime, prezime, datum rođenja, e-mail adresa, adresa prebivališta, odnosno boravišta i broj telefona Korisnika. Prednost Lotomarka sastoji se u bezbednom poslovanju za Korisnike, koje podrazumeva sigurnu kupovinu jer prilikom nje nije neophodno navođenje finansijskih podataka. Svi drugi podaci koje Korisnik može popuniti prilikom registracije korisničkog naloga nisu obavezni već predstavljaju samo opcionu mogućnost. Podaci Korisnika ni na koji način neće biti zloupotrebljeni od strane Lotomarka i koristiće se isključivo u promotivne svrhe. Korisniku će od strane Lotomarka biti slata obaveštenja sms-om o aktuelnim popustima na internet stranici “lotomark.com”, kao i drugi promotivni podaci o popustima, dok će ostali podaci Korisnika biti korišćeni za segmentiranje kampanje, unapređenje prodaje i obaveštavanje, kao i slanje eventualnih kupona sa popustima na adresu prebivališta, odnosno boravišta Korisnika. Opšte informacije koje se prikupljaju na sajtu, poput informacija o posećenosti, korišćenom pretraživaču ili broju kupljenih ponuda, mogu se javno koristiti.

Registracijom korisničkog naloga Korisnik dozvolja Lotomarku da ubuduće koristi njegove podatke u promotivne svrhe, kao i da na njegov broj telefona šalje promotivne reklame i popuste kako sa svoje Internet stranice, tako i druge promotivne podatke sa popustima.

Ova Izjava o poverljivosti podataka odnosi se samo na korišćenje sajta Lotomarka.

Zaštita prava

Lotomark će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja, i to: na obrazložen zahtev (potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom) ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan; nadležnom organu na zahtev dostaviti podatke o članu čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava, a sve u skladu sa poslovnom politikom Lotomarka, zakonima Republike Srbije i drugim važećim propisima.

Lotomark ima isključiva autorska prava na svojoj Internet stranici, i drugim pratećim elementima, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa. Iskorišćavanje pomenutih predmeta autorskog prava, bez izričite prethodne pisane saglasnosti Lotomarka, smatraće se povredom autorskog prava, te će Lotomark u tom slučaju biti ovlašćen da iskoristi sva dostupna pravna sredstva kako bi to svoje pravo iskoristio.

Lotomark Internet stranica sadrži i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava iz oblasti intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika usluga, poslovnih partnera, oglašivača i besplatni sadržaji. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Internet stranici Lotomarka.

Lotomark ima isključivu odgovornost za sadržaj na kojem ima autorska prava. Svaka strana samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njeno autorsko delo.